Warunki korzystania z serwisu

Dostęp do i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu, jeśli nie akceptują Państwo tych warunków. Niniejszy serwis został opracowany przez Bayer Sp. z o.o. (określany dalej nazwą BAYER) i jest przezeń administrowany. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia niniejszego serwisu lub do wprowadzenia ogólnych lub częściowych zmian w niniejszym serwisie. Należy pamiętać, że zmiany takie możemy wprowadzić według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin niniejszego serwisu przeczytali Państwo ponownie warunki korzystania z niego i zapoznali się z ewentualnymi zmianami lub poprawkami. 

Warunki wykorzystania informacji

Wszelkie informacje szczegółowe, dokumenty i ilustracje publikowane w niniejszym serwisie stanowią wyłączną własność BAYER. Zezwolenia na ich wykorzystanie udzielane są pod następującymi warunkami: na wszelkich kopiach umieszczona zostanie odpowiednia informacja o prawach autorskich, informacje będą wykorzystywane tylko dla celów osobistych, nie będą wykorzystane komercyjnie, informacje szczegółowe nie zostaną w jakikolwiek sposób zmienione, a ilustracje pobrane z niniejszego serwisu będą wykorzystane jedynie razem z towarzyszącym im tekstem.

Znaki handlowe

Wszelkie nazwy produktów znajdujące się w niniejszym serwisie i napisane wielkimi literami lub oznaczone w inny sposób stanowią znaki handlowe BAYER, jego jednostek zależnych, filii, licencjodawców lub partnerów w spółkach joint venture. Wszelkie wykorzystanie bez zezwolenia lub nadużycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

Ograniczona odpowiedzialność

BAYER opracował informacje umieszczone w niniejszym serwisie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Informacje umieszczone w niniejszym serwisie służą jedynie prezentacji BAYER lub/oraz jego produktów. 

BAYER nie udziela jednak bezpośrednio ani w sposób dorozumiany gwarancji, że informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są kompletne i poprawne. BAYER zaznacza, że choć w chwili publikacji informacje te były zgodne z prawdą, stan faktyczny mógł ulec zmianie. Dlatego zalecamy sprawdzanie wszelkich informacji znalezionych na niniejszej stronie internetowej przed ich wykorzystaniem w jakikolwiek sposób.    

Porady zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnej ich weryfikacji, szczególnie w odniesieniu do danych dotyczących bezpieczeństwa korzystania z produktów oraz specyfikacji technicznych, jak również weryfikacji przydatności naszych produktów dla zamierzonych celów. 

Jeśli potrzebowaliby Państwo informacji dotyczących naszych produktów prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio. Użytkownicy niniejszego serwisu oświadczają, że zgadzają się korzystać z niego oraz z treści w nim zawartych na własne ryzyko. Ani BAYER, ani strony trzecie biorące udział w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu niniejszego serwisu nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do serwisu, z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu.

Wirusy, naruszenia bezpieczeństwa komputerowego i inne wykroczenia

Użytkownik tego serwisu nie ma prawa wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków komputerowych, bomb logicznych ani innych materiałów stanowiących oprogramowanie złośliwe albo technologicznie szkodliwe. Zabrania się uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu do niniejszej strony internetowej, serwera na jakim jest ona przechowywana ani też do innych urządzeń, serwerów, komputerów i baz danych połączonych z niniejszą stroną internetową. Zabrania się dokonywania na tę stronę ataków typu odmowa usługi lub rozproszona odmowa usługi.        
Naruszenie powyższych zasad stanowi przestępstwo komputerowe przeciwko ochronie informacji zgodnie z art. 287 k.k. §1. Każde naruszenie zostanie zgłoszone państwowym organom ścigania, z którymi BAYER będzie współpracował poprzez ujawnienie danych osobowych osoby dopuszczającej się naruszenia. Każde naruszenie oznacza ustanie praw do korzystania z niniejszego serwisu przez osobę dopuszczającą się naruszenia.      

BAYER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku ataku informatycznego typu rozproszona odmowa usługi, wirusa lub innego materiału technologicznie szkodliwego mogącego zarazić komputer, programy, dane lub inne materiały stanowiące własność użytkownika serwisu za sprawą korzystania z serwisu lub pobrania materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie lub w serwisach stron trzecich połączonych odnośnikami. 

Serwisy stron trzecich/odnośniki 

Niniejszy serwis zawiera odnośniki do serwisów stron trzecich. Udostępniając odnośniki do takich serwisów, BAYER nie zatwierdza ich zawartości. BAYER nie bierze również na siebie odpowiedzialności za dostępność i treść tych serwisów, ani za szkody wynikłe w następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Odnośniki do innych serwisów udostępniane są użytkownikom serwisu wyłącznie w formie udogodnienia. Użytkownicy korzystają z tych serwisów na własne ryzyko. Zamieszczone odnośniki w nie mają na celu ograniczania wyboru użytkownika w zakresie odwiedzanych stron.

Informacje dostarczane przez użytkowników

Użytkownicy niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość informacji, jakie przesyłają do BAYER, oraz za to, że przesyłane informacje nie naruszają praw osób trzecich, których mogą dotyczyć. Użytkownicy wyrażają zgodę, by BAYER przechowywał takie informacje i wykorzystywał je dla celów analizy statystycznej lub dla jakichkolwiek innych określonych celów związanych z prowadzoną działalnością, chyba że informacje te dotyczą danych osobowych wychodzących poza pojęcie danych podstawowych lub danych dotyczących wykorzystania serwisu. W szczególności BAYER upoważniony jest do wykorzystania treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technologii i wiedzy w nich zawartych, do jakichkolwiek celów, takich jak rozwój, produkcja i/lub marketing produktów lub usług oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich stronom trzecim bez ograniczeń

Międzynarodowi użytkownicy

Niniejszy serwis jest obsługiwany, sprawdzany oraz aktualizowany przez BAYER. Treści zamieszczone w serwisie są przeznaczone wyłącznie do użytku na terenie Polski. BAYER nie daje żadnej gwarancji, że dane przedstawione na tej stronie są poprawne również w miejscach poza Polską. Dotyczy to w szczególności produktów, które mogą różnić się wyglądem, rozmiarem opakowań lub składem. W przypadku uruchomienia tego serwisu lub pobrania jego zawartości z miejsca poza Polską, należy pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym miejscu. 

Produkty wymienione na tej stronie mogą być występować w różnych opakowaniach, w różnych rozmiarach opakowań lub z różnymi literami lub oznaczeniami, w zależności od kraju. 

W USA działalność prowadzi Bayer Corporation. Klienci w USA proszeni są o kontakt z jednym z tych podmiotów.  

Sprzedaż produktów BAYER

 Produkty BAYER sprzedawane są zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją naszych Ogólnych zasad sprzedaży i dostarczania produktów. 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

 Niniejsza strona internetowa może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparta na obecnych założeniach i prognozach zarządu BAYER. Znane i nieznane ryzyka, niewiadome oraz inne czynniki mogą doprowadzić do wystąpienia istotnych różnic pomiędzy rzeczywistymi rezultatami w przyszłości, sytuacją finansową, rozwojem firmy BAYER lub jej funkcjonowaniem a podanymi na stronie szacunkami. Czynniki te zawierają dane publikowane w raportach BAYER dostępne na stronie http://www.bayer.com/pl . BAYER nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie oświadczeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do jakichkolwiek przyszłych wydarzeń. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.